-
A
+
Esboç del nou edifici
FCE Ll. EstrangeraInformació general
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Mestre - Llengua Estrangera


Titulació: Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Data d'homologació: 17.10.2000 (BOE núm. 303, 19.12.2000)
Estructura: Primer cicle
Durada: 3 anys
Accés: Opció PAU LOGSE:
Arts, Cientificotècnica, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de la Salut

Opció COU:
A Cientificotecnològica, B Biosanitària,
C Ciències Socials, D Humanisticolingüística

CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés

Prova d'accés per a més grans de 25 anys

Crèdits:

Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció Total
141,5 18 25,5 21 206Descripció dels estudis

Aquests estudis tenen un doble vessant. D'una banda, es pretén formal a l'alumne en aspectes psicopedagògics i sociològics, així com en didàctica general i en altres àrees d'educació primària. D'altra, s'estudies amb profunditat aspectes específics de l'especialitat, tant des del punt de vista lingüístic com didàctic. Així, s'estudien els foanments del llenguatge i les característiques de les llengües anglesa o francesa. A més, es tracta amb especificitat la didàctica de les llengües estrangeres, incorporant-hi l'estudi de l'ús de les noves tecnologies en aquest àmbit.


Coneixements previs favorables

Bon nivell en el domini de la llengua anglesa o francesa. Tenir cursos de novell superior al que s'adquireix en l'educació secundària.


Característiques personals favorables

Motivació per les diverses formes de comunicació. Facilitat per l'estudi de llengües estrangeres. Habilitat per a la transmissió de coneixements. Interès pel procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes d'educació primària. Interès pel coneixement de noves cultures.


Requisits de permanència

Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèries troncals i obligatòries.


Sortides professionals

Centres educatius públics o privats. Aquesta especialitat es troba en un moment de gran demanda social, ja que amb la reforma educativa la implantació de les llengües estrangeres a partir del cicle mitjà de primària és un fet i un repte educatiu. A més, aquesta matèria s'imparteix en alguns centres també a nivells inferiors de la mateixa etapa educativa (cicle inicial de primària).
Empreses del sector editorial per a l'elaboració i l'edició de materials escolars i, específicament, els relacionats amb l'ensenyament de lllengües estrangeres.


Correspondència amb altres titulacions de la UdL

   Llicenciatura en Psicopedagogia
   Llicenciatura en Comunicació Audiovisual